Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. 

Albert Einstein

Przedszkole „Tęczowe Ognisko” jest miejscem przyjaznym dziecku.

Nasze działania edukacyjne i wychowawcze mają na celu stworzenie dzieciom atmosfery pełnej akceptacji, umożliwiającej twórczy rozwój osobowości.

W naszej pracy korzystamy z  metod  dopasowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.

W trakcie trwania roku przedszkolnego będziemy realizować autorskie programy edukacyjne dzięki którym maluch wzbudzi swą aktywność i wyobraźnię.

 

Zajęcia fotograficzne

W oparciu o nasz autorski program, dzieci w trakcie ćwiczeń poznają zasady kompozycji, robią zdjęcia z perspektywy żabiej i ptasiej, obserwują jak zmienia się plastyka fotografowanego przedmiotu w zależności od kąta padania światła.

Sztuczki ze sztuką

Na naszych zajęciach przedstawiamy dzieciom tajemnice artystycznych pracowni. Wprowadzamy dzieci w świat barw i odcieni,  oraz w ich znaczenie w dziełach sztuki.

Rytmika

Zajęcia muzyczno-rytmiczne to próba wprowadzania dzieci w świat muzyki. Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci.

Wielka szkoła rysowania

Wielka szkoła rysowania to cykl zajęć autorskich prowadzonych w naszym przedszkolu. Nauka rysowania na podstawie wesołych wierszyków: mali rysownicy doskonale się bawią, odnosząc jednocześnie swoje pierwsze sukcesy.

Logorytmika

Jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno - ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową.

 

Starszaki Maluchom,

czyli mała forma teatralna w przedszkolu, to cykl zajęć przygotowanych nasze starszaki i wychowawców. Cykliczne przedstawienia teatralne prezentowane będą młodszym kolegom i koleżankom z naszego przedszkola.

Zajęcia komputerowe

Na naszych zajęciach w pracowni komputerowej dzieci uczą się jak bezpiecznie korzystać z komputera, do czego służy mysz i klawiatura. Wykorzystując zdobytą wiedzę stworzą swoje pierwsze prace graficze.

Język angielski

Poprzez zabawę lektorzy wprowadzają nowe słówka oraz zwroty angielskie. Nauka odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz dramę.

Dogoterapia

Metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Zajęcia Taneczne

Zajęcia mają na celu wprowadzanie dzieci w świat muzyki, rytmu i koordynacji ruchu. Tańce ośmielają dzieci, kształtują wiarę samego siebie, uczą współpracy w grupie i w niektórych przypadkach uwalniają nadmiar energii.

Przedstawienia teatralne

Przedstawienia nie tylko bawią, ale przede wszystkim uczą i wychowują. Miła  atmosfera  zachęca dzieci do wspólnej zabawy i współuczestniczenia w spektaklach.

 

Klauzula informacyjna dla klientów
Publicznego Przedszkola „Tęczowe Ognisko” w Grodzisku Mazowieckim

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Ognisko” informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani i Państwa dziecka danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Ognisko” mieszczące się w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. L. Waryńskiego 1, 05-825.
Dane kontaktowe do Administratora – Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Tęczowe Ognisko” – tel. 606 273 773, adres e-mail: przedszkole@teczowe-ognisko.pl
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Ognisko” powołało Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z Pana/Pani i Państwa dziecka danymi. Może się Pan/Pani z nim skontaktować:
drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@teczoweognisko.pl i przedszkole@teczowe-ognisko.pl
telefonicznie pod numerem: 606 273 773   i   882 664 873 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
2. Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych o prawie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanie na podstawie zgody wydanej poprzez zawarcie umowy. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na posługiwanie się przez Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Ognisko” Pana/Pani i Państwa Dziecka danymi osobowymi.
4. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań placówki, tj. w celu np.: zawarcia, wykonania i kontynuacji umów usług oferowanych przez administratora, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie rachunków za usługi edukacyjne, żywieniowe i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji płatności) ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej. Pana/Pani i Państwa dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji do Pana/Pani dotyczących pobytu Pana/Pani dziecka w przedszkolu. Szczegółowe zadania placówki określone zostały w statucie.  
6. Pani/Pana i Państwa dziecka dane przekazywane będą wyłącznie poniższym grupom:
    1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywali swoje obowiązki,
    2. podmiotom przetwarzającym, którzy przez obowiązujące przepisy są zobowiązane do przetwarzania Pana/Pani i Państwa dziecka danych (np. MEN, Wydział Oświaty, firmy ubezpieczające Państwa dzieci)
    3. w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
7. Zgodnie z art. 15-21 w/w Rozporządzenia, przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych do państwa trzeciego. Mimo złożenia formalnego żądania bycia zapomnianym, Pana/Pani dane osobowe nie zostaną usunięte, gdyż z innych przepisów wynika obowiązek dla Administratora do archiwizowania tych danych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych z dnia 16 września 2002r. (Dz. U. nr 167, poz. 1375), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o narodowych archiwach z dnia 23 sierpnia 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1506). ) Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.
8. Pana/Pani i Państwa dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom i instytucjom, które wystąpią ze stosownym wnioskiem, ze wskazaniem podstaw prawnych wskazujących prawo do pozyskiwania tych danych. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można u Pośrednika pracy lub Inspektora Ochrony Danych.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani lub Państwa dziecka.
11. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. Brak dostępu do Pana/Pani lub Państwa dziecka danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Panem/Panią i uniemożliwi bezpieczne wykonywanie usługi edukacyjnej i żywieniowej. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe i dane swojego niepełnoletniego dziecka.
12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Tym samym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niewłaściwie proszę skreślić) na przetwarzanie danych osobowych moich (tzn. rodziców, prawnych opiekunów dziecka) i mojego dziecka………………………………………..… (imię i nazwisko dziecka) przez Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Ognisko” mieszczące się w Grodzisku Mazowieckim.

.………………………………………………………………
Data i podpis OBOJGA rodziców / prawnych opiekunów

 Treść